TI.10.09 og TO.12.09
TI.15.10 og TO.17.10
Kl.08:00-14:00

Et unikt læringstilbud til din skole med allsidige opplevelser og aktiv læring i naturen utarbeidet av NaKuHel Asker i samarbeid med Asker kommune. NaKuHel-dagene har vært i stadig utvikling siden oppstart i 2013. Hvert år har nye skoler blitt invitert inn i opplegget. Elever, lærere, fagpersoner innenfor naturfag, kommunens ledelse (oppvekst) og veiledere fra NaKuHel Asker har vært delaktig i å evaluere og videreutvikle innholdet hele veien.

Fra skoleåret 2019/2020 er alle 5.trinns elever i dagens Asker invitert til å delta på NaKuHel-dagene. Alle skolene som har fått invitasjon har valgt å delta og har dette som fast innslag i skoleruten sin hvert år.

Hovedmålet for NaKuHel-dagen er: – Hvert barn skal oppleve glede og mestring gjennom natur- og kulturaktiviteter som motiverer til bruk av natur og kultur som en kilde til livsglede videre i livet. Opplegget har lagt læreplanen for mellomtrinnet til grunn, slik at NaKuHel-dagen blir et praktisk supplement til undervisningen på skolen.

På alle NaKuHel-dager vil elevene blant annet oppleve:

▪ Bli kjent med Landskapsvernområdet og Naturreservatene på Sem
▪ Lære om hvordan man ferdes i slike terreng uten å skade kulturlandskapet, dyr- og planteliv
▪ Få utfordret ulike sanser og lære å reflektere over sansenes muligheter
▪ Lage mat fra bunnen av ute i naturen
▪ Lære om bærekraftig kosthold, matvaner og tradisjoner
▪ Utføre oppgaver som styrker felleskapet
▪ Oppleve nærkontakt med dyr
▪ Bli hjulpet til å reflektere rundt hvordan natur- og kulturopplevelser kan være positivt for helsen
▪ Oppleve høy grad av voksendekning – mange frivillige deltar for å gjøre dagen spesiell for elevene

Velkommen til NaKuHel-dag for 5.trinn. For mer informasjon om NaKuHel-dagen eller andre aktivitetsopplegg for barn og unge, kontakt oss gjerne:
NaKuHel Asker Semsveien 168, 1384 Asker
www.nakuhel.no / post@nakuhel.no / 66 98 75 50
Bank: 7874.05.54742 Org.nr:977085268