top of page

2. Hvordan - Metodisk Tilnærming

Målet er å inspirere flere mennesker til å bruke natur og kultur som verktøy til varig god helse og bedre livskvalitet. Slik kan mennesker bidra til en mer bærekraftig framtid for natur, samfunn og hverandre. Alle deltakere på NaKuHel Asker skal oppleve glede og mestring gjennom varierte aktiviteter i fellesskap med andre. Dette skal bidra til gode opplevelser, læring, erkjennelse og utvikling i et større perspektiv. KJERNEELEMENTER

For å nå målene legges noen kjerneelementer til grunn. Disse gjelder for all aktivitet og vårt møte med den enkelte. Nøkkelen til deltakelse og aktivitet over tid ligger i indre motivasjon hos hver og en. Forståelse av hva som skaper indre motivasjon blir derfor avgjørende for vår metodiske tilnærming og tilretteleggelse for aktivitet. 

  1. ERFARINGSBASERT LÆRING - Vårt utgangspunkt er at mennesket lærer og utvikler seg gjennom å delta, oppleve og erfare i praksis. Vi tilrettelegger for refleksjon og utforskning ved bruk av sansene. Læringen tar utgangspunkt i den enkeltes nysgjerrighet og interesse. 

  2. TRYGGHET OG KOMPETANSE - God forberedelse, riktig kompetanse, tilpasset gruppestørrelse og god ledelse skaper trygghet for alle involverte, og er viktig for å skape motivasjon og aktivitet. 

  3. MESTRING - Aktivitetene skal sikre mestringsopplevelser og glede hos hver enkelt deltaker. Motivasjon og engasjement utvikles gjennom positive opplevelser og erfaring av å mestre. Vi er fleksible og tilrettelegger utfra individuelle forutsetninger og hensyn.

  4. FELLESSKAP - Etablering av gode sosiale fellesskap og opplevelse av tilhørighet for den enkelte er viktig. God samhandling og trygge relasjoner skaper engasjement og utvikling. Grupper og fellesskap skal avspeile mangfold, på tvers av bakgrunn, kultur, sosiale forhold, kjønn og alder. 

  5. AKTIV DELTAKELSE OG MEDBESTEMMELSE - Alle har behov for å oppleve kontroll og medbestemmelse, samt å føle at ens innsats har betydning. Vi tilstreber et miljø der deltakelse i fellesskapet gir en opplevelse av mening, delaktighet og innflytelse.

  6. STEDSTILKNYTNING - Gjenkjennelse og opplevelse av å høre til et sted er viktig for engasjement og motivasjon. Stedets særpreg, historikk, bygninger, omgivelser og natur er viktig for selvforståelse og identitet. Vi er opptatt av å tilby aktiviteter som skaper gjenkjennelse og opplevelse av tilhørighet. 

  7. SAMARBEID - Frivillig engasjement utgjør en avgjørende del av senterets virksomhet. Utvikling og gjennomføring av aktiviteter og tilbud skjer i samarbeid med både offentlige og private aktører. Vi legger vekt på at samarbeidet er tverrfaglig.

Aktiv deltakelseRelaterte innlegg

Se alle

1. Hva er NaKuHel Asker?

Stiftelsen NaKuHel Asker er en frivilligsentral og et folkehelsesenter. Organisasjonen ble etablert i 1994 av Gunnar Tellnes, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. NaKuHel er forkortel

3. Hvorfor - Teoretisk Forankring

NaKuHels initiativtaker, Gunnar Tellnes, (Tellnes, 2016, 2017) var opptatt av hvordan gode krefter kan bidra til å skape sunne og trygge lokalsamfunn. NaKuHels virksomhet er rettet mot det som virker

4. Hvem vi er - Organisering og Roller

NaKuHel Asker er en stiftelse med eget styre og egne vedtekter. Styret er øverste organ som har et overordnet økonomisk ansvar, en veiledende og en kontrollerende funksjon. Styret har også ansvaret fo

Commenti


bottom of page