top of page

7. Våre suksessfaktorer

Vi minner om målet for NaKuHels virksomhet: å inspirere flere mennesker til å bruke natur og kultur som verktøy til varig god helse og bedre livskvalitet.RELEVANS

Alle aktiviteter og prosjekter på huset har sin forankring i interne og eksterne føringer. Dette spenner bredt - fra NaKuHels egne grunnlagsdokumenter til globale, nasjonale, regionale og lokale føringer innenfor relevante samfunnsområder. På denne måten kombinerer vi stiftelsens egne mål og verdier med de til enhver tid gjeldende utfordringer og føringer på samfunnsnivå. Eksempel:


  • Stortingsmeldinger, regionale handlingsplaner og temaplaner i kommunen ivaretas i administrasjonen og styrets arbeid

  • Læreplanverk med kompetansemål for skolen er utgangspunktet for skoleundervisning 

  • FNs bærekrafts mål er overordnet premiss og danner grunnlaget for vår virksomhet 


PROFESJONALITET

NaKuHels virksomhet og aktiviteter spenner bredt. Profesjonalitet i alle ledd og på alle områder er sentralt. Vi forholder oss til regelverk og planer knyttet til landskapsvern og kulturminner, mattilsynets krav til kafédrift, arbeidsmiljølovens regler og NAVs krav til arbeidsinkludering. 


BELIGGENHET

Aktivitetene har sitt utgangspunkt i senterets unike beliggenhet og nærmiljø. Landskapsvernområdet på Sem byr på et vakkert og mangfoldig naturmiljø som gir mulighet for varierte kultur- og naturaktiviteter.  NaKuHels bygninger og aktivitetsarenaer bygger også opp under dette.


KOMPETANSE OG RESSURSER

Det legges stor vekt på variert kompetanse i utvikling og gjennomføring av aktivitetene, i ledelsen og i bemanningen av dem. Godt forarbeid og tilstrekkelig planlegging sikrer trygghet og engasjement. I tillegg trenges det nok ressurser for å sikre gode betingelser for læring og utvikling. Alle ansatte skal ha kompetanse på å koordinere, lede og inspirere frivillige. Vi verdsetter og tilrettelegger for meningsfull frivillig innsats, og det legges vekt på god administrering, opplæring, samt at arbeidsoppgavene oppleves nyttige. 


LEDELSE AV VIRKSOMHETEN

I relasjon til punktet over kreves kvalifisert ledelse. Det er nødvendig med fleksibilitet, tydelighet, transparent kommunikasjon, tilstedeværelse, evne til å bygge relasjoner og nettverk samt løsningsorientering.


SAMARBEID

Samarbeid med enkeltpersoner, det offentlige, andre organisasjoner og næringslivet har stor betydning for NaKuHels tilbud og relevans. Samhandling og involvering av frivillige og deltakere er senterets viktigste oppdrag. Utvikling av gjensidig berikende samarbeid er en kontinuerlig prosess. 


FLEKSIBILITET RUNDT RAMMeBETINGELSER

En viss grad av forutsigbarhet rundt finansiering er nødvendig for drift og aktivitet. Faste avtaler, oppdragsbaserte avtaler og egne inntekter varierierer fra år til år. Den økonomiske ustabiliteten dette medfører gjør det nødvendig å inneha en stor grad av fleksibilitet i daglig drift og gjennomføring av prosjekter.


LANGSIKTIG PROSJEKTUTVIKLING

Prosjekter krever planmessig utvikling over tid. De går fra en pilotfase med utprøving av nye tilbud, via evaluering og over i en driftsfase. Pilotfasen finansieres vanligvis av kortsiktig prosjektstøtte, mens driftsfasen finansieres gjennom flerårig støtte eller selvfinansiering. Denne modellen er avgjørende for å kunne gi et forutsigbart tilbud. 

Siste innlegg

Se alle

1. Hva er NaKuHel Asker?

Stiftelsen NaKuHel Asker er en frivilligsentral og et folkehelsesenter. Organisasjonen ble etablert i 1994 av Gunnar Tellnes, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. NaKuHel er forkortel

2. Hvordan - Metodisk Tilnærming

Målet er å inspirere flere mennesker til å bruke natur og kultur som verktøy til varig god helse og bedre livskvalitet. Slik kan mennesker bidra til en mer bærekraftig framtid for natur, samfunn og hv

3. Hvorfor - Teoretisk Forankring

NaKuHels initiativtaker, Gunnar Tellnes, (Tellnes, 2016, 2017) var opptatt av hvordan gode krefter kan bidra til å skape sunne og trygge lokalsamfunn. NaKuHels virksomhet er rettet mot det som virker

Commenti


bottom of page