top of page

5. Møtet med NaKuHel

På NaKuHel deltar mennesker med ulik bakgrunn, alder og forutsetninger, med individuelle begrunnelser for hvorfor de engasjerer seg.  Vi får også henvendelser fra tredjepart som ønsker å inngå avtale om arbeids- og/eller språktrening. Dette blir et samarbeid mellom NaKuHel, deltaker og tredjepart med mål om arbeid, kvalifisering og sosial deltakelse.

NaKuHel har visjon om å være en møteplass for alle.  Noen få kriterier for deltakelse må være oppfylt og avklart før oppstart:

 • Du har har et ønske om å delta

 • Du kan delta selvstendig etter opplæring

 • Du kommer deg til og fra NaKuHel på egenhånd 


GODE TEAM

Inkludering av personer med helseutfordringer eller liten arbeidserfaring forutsetter opprettelse av gode team. Deltakerne har ulik kompetanse, erfaring, grad av fleksibilitet og behov for oppfølging. Vi tilrettelegger for team der man kan inspirere og løfte hverandre ut fra egne ressurser.


FØRSTE MØTE

Den første kontakten med NaKuHel er vanligvis en direkte henvendelse. Vi møter alle som kommer med et åpent sinn og grunnleggende tro på at alle har noe å bidra med, uavhengig av livssituasjon og bakgrunn. Utgangspunktet er den enkeltes interesser, ønsker og ressurser.Hensikten med den første samtalen er å bli kjent med personens motivasjon og gjensidig avklare forventninger til ansvar, tidsbruk, opplæring og oppfølging. Sammen avklarer vi om dette samsvarer med NaKuHels tilbud. Dersom NaKuHel ikke er riktig sted, bistår vi med kontakt til andre organisasjoner i Asker. 


MOTIVASJONEN FOR DEN ENKELTE KAN VÆRE:

 • Sosiale fellesskap

 • Læring og utvikling

 • NaKuHels verdigrunnlag og formål

 • Selvbestemmelse

 • Være til nytte

 • Bruke kompetansen sin

 • Få arbeidserfaring

 • Utforske interesser

 • Stedstilknytning  


FRIVILLIG MEDARBEIDERSKAP

Nye deltakere og frivillige skal bli kjent med organisasjonen, våre verdier, HMS-rutiner og etiske retningslinjer. Dette utgjør en standard for frivillig medarbeiderskap, inkludert arbeidspraksis, og bidrar til at vi er et sted som gir mulighet for mestring, læring, trygghet og samspill. Frivillige deltar på planleggingsmøter, prosjektgrupper, kurs, sosiale treffpunkt og mottar informasjon. Vi skaper trygge og inkluderende rom der også «stille stemmer» blir hørt.


Siste innlegg

Se alle

1. Hva er NaKuHel Asker?

Stiftelsen NaKuHel Asker er en frivilligsentral og et folkehelsesenter. Organisasjonen ble etablert i 1994 av Gunnar Tellnes, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. NaKuHel er forkortel

2. Hvordan - Metodisk Tilnærming

Målet er å inspirere flere mennesker til å bruke natur og kultur som verktøy til varig god helse og bedre livskvalitet. Slik kan mennesker bidra til en mer bærekraftig framtid for natur, samfunn og hv

3. Hvorfor - Teoretisk Forankring

NaKuHels initiativtaker, Gunnar Tellnes, (Tellnes, 2016, 2017) var opptatt av hvordan gode krefter kan bidra til å skape sunne og trygge lokalsamfunn. NaKuHels virksomhet er rettet mot det som virker

Comentarios


bottom of page