top of page

«…fordi når jeg hadde det gøy samtidig som jeg lærte, så husket jeg det bedre på en måte»  - Gutt 10 år

NaKuHel-dagene har vært i stadig utvikling siden oppstart i 2012. Hvert år har nye skoler blitt invitert inn i opplegget. Elever, lærere, fagpersoner innenfor naturfag, kommunens ledelse (oppvekst) og veiledere fra NaKuHel Asker har vært delaktige i å evaluere og videreutvikle innholdet hele veien.

Alle 5.trinns elever i «gamle» Asker er foreløpig inkludert og vi ser på mulighetene for samarbeid med skolene i «nye» Asker i tiden fremover. Skolene blir fordelt på høst, vinter eller vårens gjennomføringer avhengig av elevtallene på hver skole. Alle skolene som har fått invitasjon har valgt å prioritere denne tverrfaglige ute-undervisningen og har lagt besøket inn som et fast innslag i skoleruten sin.

Læreplanverk og nasjonale føringer

NaKuHel-dagen tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, nasjonale føringer og læreplanverket, med hovedvekt på de tverrfaglige temaene. Tilbudet for skoleelevene skal utgjøre et naturlig supplement med opplevelsesbasert læring som samsvarer med skolens innhold og undervisning rundt fagene. Vi går nærmere inn på konkrete fag og kompetansemål direkte med kontaktlærere på 5.trinn. Skolene som deltar får utlevert «Skolenes Håndbok» tilpasset sin sesong for deltakelse.

Hovedmål

Hvert barn skal oppleve glede og mestring gjennom natur- og kulturaktiviteter som motiverer til bruk av natur og kultur som en kilde til livsglede videre i livet.

Delmål for Elevene

• bli engasjert, og ha en dag med aktiv læring

• få faglig utbytte i flere fag

• få økt bevissthet om hva som kan bidra positivt til egen helse

• oppleve mestring og glede i løpet av dagen

• oppleve gode relasjoner, og bli kjent med elever fra andre klasser og skoler

• oppleve trygghet og glede i nærkontakt med dyr

• få økt nysgjerrighet og motivasjon for dagens temaer og aktiviteter

Delmål for Lærerne

• få inspirasjon og konkrete verktøy til bruk i tverrfaglig undervisning i naturen

• få ideer til å bruke naturen til å skape positiv samhandling

• få økt bevissthet rundt folkehelse og hva som fremmer god fysisk og mental helse

• erfare at samarbeid med lokalmiljø og frivillige organisasjoner kan være nyttig for elevenes læring

• oppleve NaKuHel-dagen som et verdifullt supplement til egen undervisning

Vår metodiske tilnærming
NaKuHel Askers metodiske tilnærming for barn og unge baserer seg på opplevelsesbasert læring og utforskning av lokal natur og kultur i Semsvannsområdet.  Hovedelementene er:

Trygghet Grundige forberedelser og god ledelse skaper trygge voksne som gir trygge barn. Dette er avgjørende for å kunne skape nysgjerrighet og utforskertrang hos barna.


Fellesskap Sammensetning av deltakere og veiledere som sikrer mangfold på tvers av sosioøkonomisk status, generasjoner og stedstilhørighet. Barna involveres og har påvirkningskraft i aktivitetene og får oppleve frivillighet i praksis.


Kompetanse Fagpersoner utformer og formidler varierte aktiviteter som sikrer mestring, bevegelses- og aktivitetsglede hos barna. Små grupper gir rom for å se hvert enkelt barn.

«Det at noen av dere frivillige valgte å lære oss alt dette og gi oss muligheten til noe så gøy var veldig hyggelig» - Jente, 10 år

bottom of page